Proiectul SAP- ed

( Studii aprofundate pentru elevii defavorizaţi )

CONCEPTORI ŞI COORDONATORI:

Prof. NEDEA MIRCEA şi NEDEA NIŢA

IDENTIFICAREA PROBLEMEI:

Există grupuri de elevi defavorizaţi care sunt pasionaţi de biologie, doresc să intre cu succes la facultatea de medicină, dar din motive variate nu au beneficiat de o pregătire corespunzătoare, sau nu se simt suficient de pregătiţi pentru admiterea la facultatea de medicină şi doresc o pregătire suplimentară.

Să eliminăm inegalitatea de şanse, să-i ajutăm pe cei fără resurse să aprofundeze cunoştinţele de Anatomie, fiziologie şi igiena omului şi să-şi îndeplinească visul de a deveni medici.

Statistic, datorită situaţiei economice actuale,sunt tot mai mulţi elevii cu părinţi şomeri şi/sau asistaţi social, care nu au beneficiat prin Planul de învăţământ şi Programele şcolare de un număr de ore corespunzător, care să le asigure o pregătire temeinică, corespunzătoare ,solidă în vederea depăşirii examenului de admitere la medicină.

SOLUŢII:

 • Oferirea acestor elevi a şansei de a se pregăti, prin activitate extracurriculare, cu profesori ce au făcut dovada expertizei prin succese an de an cu elevii la examenele de admitere şi în diferite competiţii la biologie.

 • Realizarea de activităţi voluntare in pregătirea grupului ţintă de către cadre didactice.

 • Promovarea proiectului, identificarea şi înscrierea potenţialilor beneficiari direcţi ai proiectului

SCOPUL:

Obţinerea performanţelor la examenul de admitere la Facultatea de medicină ale elevilor selectaţi, prin predarea unui volum de cunoştinţe după cerinţele tipului de evaluare impus, care să le asigure elevilor şansele maxime de reuşită.

OBIECTIVUL GENERAL:

Implicarea elevilor interesaţi pentru profesia de medic şi cu potenţial material scăzut în acţiuni suplimentare de pregătire a lor la disciplina „Anatomia,fiziologia şi igiena omului”, în vederea receptării informaţiilor despre corpul uman,explorarea sistemelor de organe,construirea de modele şi algoritmi,comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică şi transferarea şi integrarea cunoştinţelor dobândite în rezolvarea de teste tip admitere la medicină.

OBIECTIVE SPECIFICE:

Dobândirea competenţelor specifice propuse conform programei şcolare de Biologie pentru clasa a-XI-a, ciclul liceal şi aprobat prin ordin de ministru nr. 3252/13 .02. 2006.

BENEFICIARII DIRECŢI (GRUPUL ŢINTĂ):

Elevii cu situaţie materială precară, pasionaţi de biologie şi care doresc să-şi dezvolte o bază solidă în vederea susţinerii examenului de admitere la Facultatea de medicină.

BENEFICIARII INDIRECŢI:

Comunitatea locală şi naţională prin sprijinirea valorilor umane care nu reuşesc să se realizeze datorită lipsurilor de natură materială.

MOTIVAŢIA PROIECTULUI:

Tematica abordată de proiect este importantă deoarece în ultimul timp sunt elevi, care optează pentru profesia de medic, de la profile din învăţământul liceal care nu au un număr insuficient de ore în curriculum-ul şcolar ce ar trebui să le asigure o pregătire corespunzătoare în vederea admiterii la medicină.

Soluţia propusă este bună deoarece orele de pregătire suplimentară vor fi ţinute ,în mod voluntar,de profesori cu recunoaştere profesională a căror expertiză a fost dovedită de sutele de elevi admişi la facultatea de medicină si de performanţele obţinute de elevi la numeroasele competiţii şcolare.

Aceştia vor folosi toate metodele care le va asigura elevilor o pregătire adecvată până la atingerea pregătirii corespunzătoare în vederea promovării examenului de admitere şi a dobândirii în mod temeinic a cunoştinţelor de bază ce le vor asigura o înţelegere şi asimilare uşoară a cursurilor universitare.

Rezultatele aşteptate vor fi vizibile atât pe termen scurt , prin evaluarea numărului de elevi pregătiţi în acest sistem şi admişi la medicină, cât şi pe termen lung prin numărul de medici cu recunoaştere profesională la nivelul comunităţii locale, judeţene şi naţionale.

Caracterul inovator al proiectului constă în capacitatea profesorilor coordonatori de a identifica aceste nevoi sociale ale elevilor, de a găsi soluţii şi de a fi dispuşi să realizeze o activitatea de voluntariat pe parcursul unei perioade nederminate, precum şi găsirea partenerilor pentru acte caritabile.

PLANIFICAREA PROIECTULUI:

 1. PLANIFICAREA CONŢINUTULUI

DURATA PROIECTULUI va fi de 35 de săptămâni şi se va repeta anual în raport cu rezultatele obţinute, de gradul de implementare a proiectului, de solicitarea elevilor şi de tipul de evaluare propus anual de Facultatea de medicină din cadrul Universităţii „ Gr.T.Popa ” Iaşi.

PROGRAMA ŞCOLARĂ de Biologie pentru clasa a – XI-a,ciclul liceal şi aprobat prin ordin de ministru nr. 3252/13 .02. 2006 va fi parcursă prin aprofundare.

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ se va realiza respectând meto-dologia în vigoare şi conţinuturile din programa se admitere (anexa 1)

PROGRESUL ELEVILOR se va urmări prin evaluări pe bază de teste tip admitere la medicină , la sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare şi apoi monitorizarea progresului pe fiecare elev. În cazul în care se constată că nu există un interes constant,o creştere a gradului de implicare având ca rezultat progresul elevului acesta va părăsi proiectul.

 1. PLANIFICAREA ORGANIZĂRII PROIECTULUI

Activităţile principale se vor organiza şi desfăşura conform programei şcolare de Biologie pentru clasa a – XI-a,ciclul liceal şi aprobată prin ordin de ministru nr. 3252/13 .02. 2006 care va fi parcursă prin aprofundare. Şedinţele vor fi realizate conform planificării (anexa 2).

Profesorii coordonatori vor preda conform metodologiei actuale şi în raport cu resursele materiale existente.

Elevii participanţi în proiect ,au obligaţia de a obţine la fiecare evaluare minim 60 de puncte din 100 şi să facă dovada progresului. Cei care nu reuşesc să obţină aceste rezultate minime la două evaluări succesive ,vor ieşi din proiect.

Pregătirea elevilor va consta în susţinerea, săptămânal ,a unei şedinţe de pregătire cu durata a 2 ore, în fiecare sâmbătă, de la ora 9-11, pe parcursul celor 10 luni de pregătire dintr-un an şcolar.

C. PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE

ALEGEREA CADRELOR DIDACTICE:

Profesorii coordonatori, pe parcursul duratei proiectului,vor accepta noi profesori colaboratori,care au performanţe recunoscute la nivel naţional şi sunt dispuşi să efectueze activitate voluntară în folosul elevilor.

INFORMAREA ELEVILOR:

Se va realiza prin:- mass – media ,

– adrese către ISJ şi către unităţile de învăţământ liceal din jud. Iaşi.

– prin promovarea proiectului direct de profesorii coordonatori prin discuţii cu managerii liceelor şi colegiilor din jud. Iaşi.

ALEGEREA ELEVILOR:

Se va face prin înscriere pe baza unui dosar care va conţine:

 • Adeverinţă de elev prin care se confirmă că este elev în clasa a XII-a în anul şcolar curent.

 • Adeverinţă prin care să se confirme situaţia materială a familiei sau orice alte dovezi a situaţiei materiale precare a elevului.

Venitul minim acceptat trebuie să fie sub 400 lei / membru de familie.

ÎNSCRIEREA ELEVILOR:

Se va realiza în perioada 1 – 30 septembrie a fiecărui an şcolar la profesorul Mircea Nedea de la C.N. Costache Negruzzi”.

D. PLANIFICAREA FINANCIARĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ

LOC DE DESFĂŞURARE: C.N. „Costache Negruzzi”, Laboratorul de biologie

COSTURI PENTRU PROFESORI – activitate voluntară – 0 lei

COSTURI PENTRU ECHIPAMENTE:

– sala de curs,mobilier,aparatură – susţinere din partea C.N. „Costache Negruzzi”.

– consumabile (xerox,toner,hârtie xerox, creioane, pixuri, carioca etc),

Aproximativ 500 lei / elev –susţinere din partea sponsorilor parteneri.

 • Publicaţii – Manualele alternative de biologie cl. a XI a, valabile pentru anul şcolar 2011-2012, pentru fiecare elev aprox.300 lei / elev.

 • Auxiliare : ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI modele didactice pentru gimnaziu şi liceu – Sponsorizare din partea editurii „Universitas XXI ”

E. PARTENERI:

– Asociaţia „Al. I. Cuza nr 20 Iaşi”

– C.N. Costache Negruzzi, Iaşi

– ISJ Iaşi

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI :

Se va realiza prin:

– Aplicarea tuturor paşilor propuşi în proiectare.

– Susţinerea cursurilor cu durata de 2 ore săptămânal ,în laboratorul de biologie a C.N. Costache Negruzzi, Iaşi.

– Evaluarea ritmică a elevilor ,prin teste model admitere UMF ,la sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare şi înregistrarea rezultatelor, urmărindu-se progresul acestora.

EVALUAREA PROIECTULUI

– Se va realiza pe baza rezultatelor dintre numărul elevilor înscrişi, numărul elevilor rămaşi până la sfârşitul cursurilor şi numărul elevilor admişi la Facultatea de medicină.

– Realizarea unui scurt raport către parteneri ,privind aspectele pozitive şi negative identificate în timpul desfăşurării proiectului care va fi întocmit de către profesorii coordonatori.

INSTRUMENTE DE EVALUARE:

 • teste tip admitere UMF.

 • întocmirea catalogului de prezenţă a elevilor şi înregistrarea prezenţei la fiecare curs.

 • Înregistrarea solicitărilor de materiale şi înaintarea lor către sponsori.

 • Întocmirea unui Jurnal de proiect cu opiniile elevilor participanţi.